Skaraborg Logistic Center - Smart logistik

Höga krav på snabba och effektiva transporter och behovet av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för konceptet Skaraborg Logistic Center. Verksamheten är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen.
Download our brochure

Fördelar

Att etablera sig i Falköping innebär inte bara en smidig och miljövänlig lösning där du snabbt kan vidarebefordra dina produkter, antingen via järnväg eller landsväg, det innebär också ekonomiska fördelar.

Aktuellt

Se alla nyheter

Ladda ner våra broschyrer

Om Skaraborg Logistic Center

Falköpings kommun har under flera år satsat offensivt på att utveckla kommunen till en logistisk knutpunkt för delregionen Skaraborg genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center. Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar, privata likväl som offentliga, som sker inom logistikområdet i Falköping. Särskilt fokus riktas på intermodalitet, kombiterminaler, service och underhåll, logistikpark, utbildning m.m.

Lång historia
Skaraborg Logistic Center har en lång historia, men arbetet fick en mer tydlig inriktning och profil i och med etableringen av dagens moderna järnvägsanläggning. Genom utvecklandet av en överlämningsbangård som är elektrifierad och signalreglerad, med start 2007, skapades helt nya förutsättningar för effektiva tåglösningar till och från terminalområdena på Brogärdet och Marjarp. Gemensamt för många företag i Skaraborgsregionen är betydelsen av tillgång till effektiv logistik och effektiva transportsystem. Genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center skapas för regionens företag en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet. Företagen ges därmed ökade förutsättningar att utveckla sin logistik.
Investeringarna i Skaraborg Logistic Center attraherar också nya logistiketableringar till området. Detta genom att kunna erbjuda förutsättningar för ett effektivt och miljövänligt transportsystem där man kombinerar bil, järnväg och i förlängningen båt.

Många engagerade
Allt utvecklingsarbete har skett och sker på bred front och har engagerat bland annat Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg, samt ett stort antal företag i regionen. Dagens logistikanläggning har växt betydligt och innefattar idag totalt sex terminaler, varav Falköpings kommun äger terminal nr 1 och nr 4:
  1. Brogärdet. Terminal för diverse ändamål, främst vagnlast. Hanteringsyta ca 20.000 m2. Spårlängd totalt ca 700 m.
  2. StoraEnso/Sydved. Virkesterminal
  3. Södra Skogsägarna. Virkesterminal
  4. Dryport Skaraborg. Huvudsakligen containerterminal. Hanteringsyta ca 35.000 m2 (hårdgjord och plattsatt). Spårlängd totalt ca 650 m (ett hanteringsspår – ett andra hanteringsspår klart våren 2018)
  5. Carlsson och Persson Skogstjänst. Flisterminal
  6. GreenLog Falköping. Crossdocking- och lagerterminal om 7.500 m2

Marjarpsområdet
Det fortsatta utvecklingsarbetet är framförallt fokuserat på Marjarpsområdet. Här finns, förutom spåranslutna terminalytor i dagsläget, också cirka 35 hektar tillgänglig mark för logistikrelaterade etableringar, som t ex lagerverksamhet. Parallellt med utvecklingen av godstrafik har även en mycket starkt utveckling skett kring underhållsrelaterade tjänster kring järnvägsfordon och rullande materiel i Falköping. BS Verkstäder har bland annat i samarbete med Västtrafik etablerat en underhållsdepå.

BS Verkstäder ihop med Swemaint har också underhållsansvar för den containerpendel som Jula/Schenker driver.

Depåverksamhet
Falköping har dessutom, i en av Trafikverket nyligen genomförd åtgärdsvalsstudie, utpekats som en av tre orter i Västra Götalandsregionen för framtida depåverksamhet och spåruppställning. Vi arbetar också aktivt för att utveckla utbildningar inom logistik- och järnvägsområdet i samarbete med kommunens Lärcenter och Handelshögskolan i Göteborg.

JNB och TRI för Falköpings kommuns järnvägsnät

Kontakta oss

Skaraborg Logistic Center | Falköpings kommun, 52 181 Falköping | leif.bigsten@falkoping.se